woord OT NT apo Bijbel
hoeksteen3205

Vindplaatsen van hoeksteen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 38:6
Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?

Jesaja 28:16
Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten.

Zacharia 10:4
Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen.