woord OT NT apo Bijbel
honderdendrieënveertigste0011

Vindplaatsen van honderdendrieënveertigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 1:21
En Antiochus, nadat hij Egypte geslagen had, keerde weder in het honderdendrieënveertigste jaar;