woord OT NT apo Bijbel
honderdentweeënzestigste0011

Vindplaatsen van honderdentweeënzestigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 10:57
En Ptolomeüs trok uit Egypte, hij en zijn dochter Cleopatra; en zij kwamen te Ptolomaïs in het honderdentweeënzestigste jaar.