woord OT NT apo Bijbel
honderdenzestigste0022

Vindplaatsen van honderdenzestigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabeeën 10:1
En in het honderdenzestigste jaar trok Alexander de zoon van Antiochus, toegenaamd Epifanes, op en nam in Ptolomaïs, en zij ontvingen hem, en hij regeerde daar als koning.

1 Makkabeeën 10:21
En Jonathan trok de heilige rok aan in de zevende maand van het honderdenzestigste jaar, op het feest der Loofhutten, en hij vergaderde krijgsvolk, en maakte vele wapenen gereed.