woord OT NT apo Bijbel
honderdenzeventigste0011

Vindplaatsen van honderdenzeventigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabeeën 13:41
In het honderdenzeventigste jaar is het juk der heidenen van Israël weggenomen.