woord OT NT apo Bijbel
honderdtweeënzeventigste0022

Vindplaatsen van honderdtweeënzeventigste in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabeeën 14:1
In het honderdtweeënzeventigste jaar vergaderde de koning Demetrius zijn krijgsmacht, en trok naar Medië, om hulp bijeen te trekken, om Tryfon te beoorlogen.

1 Makkabeeën 14:27
En dit is het afschrift van het geschrift: Op de achttiende dag van de maand Elul, in het honderdtweeënzeventigste jaar, zijnde dit het derde jaar dat Simon hogepriester was.