woord OT NT apo Bijbel
hongerig76215

Vindplaatsen van hongerig in het Oude Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 7 verzen.

1 Samuël 2:5
Die verzadigd waren, hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren, zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.

2 Samuël 17:29
En honig, en boter, en schapen, en koeienkazen, brachten tot David, en tot het volk, dat met hem was, om te eten, want zij zeiden: Dit volk is hongerig, en moede, en dorstig in de woestijn.

2 Koningen 7:12
En de koning stond op in den nacht, en zeide tot zijn knechten: Ik zal u nu te kennen geven, wat de Syriërs ons gedaan hebben; zij weten, dat wij hongerig zijn; daarom zijn zij uit het leger gegaan, om zich in het veld te versteken, zeggende: Als zij uit de stad gegaan zullen zijn, dan zullen wij hen levend grijpen, en wij zullen in de stad komen.

Job 18:12
Zijn macht zal hongerig wezen, en het verderf is bereid aan zijn zijde.

Job 24:10
Den naakte doen zij weggaan zonder kleed, en hongerig, die garven dragen.

Psalmen 107:5
Zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt.

Jesaja 8:21
En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig; en het zal geschieden, wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien;