woord OT NT apo Bijbel
honig484658

Vindplaatsen van honig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

4 Ezra 2:19
En zoveel fonteinen die met melk en honig vlieten; en zeven grote bergen, die rozen en leliƫn hebben, op welk ik uw kinderen met blijdschap zal vervullen.

Jezus Sirach 24:23
Want mijn gedachtenis is zoeter dan honig, en mijn erfenis dan honigraat.

Jezus Sirach 39:30
Het voornaamste dat tot het leven des mensen nodig is, is water, en vuur, en ijzer, en zout, en tarwemeel, en melk en honig, druivenbloed, en olie, en een kleed.

Jezus Sirach 46:10
En deze twee zijn behouden geweest, van zeshonderdduizend te voet, om hen te brengen in het erfdeel, in het land dat van melk en honig vloeit.

Jezus Sirach 49:2
Zij is zoet in de mond van een ieder als honig, en als een muziekspel op een wijnbanket.

Baruch 1:20
En aan ons zijn gekleefd de ellenden, en de vervloeking, welke de Here verordineerd had door Mozes, zijn knecht, op de dag, waarop hij onze vaderen uitgeleid heeft uit het land van Egypte, om ons te geven een land dat vloeide van melk en honig, gelijk het op deze dag is.