woord OT NT apo Bijbel
hoofdhaar3003

Vindplaatsen van hoofdhaar in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Leviticus 13:40
En als een man zijn hoofdhaar zal uitgevallen zijn, hij is kaal, hij is rein.

Numeri 6:18
Alsdan zal de Nazireër, aan de deur van de tent der samenkomst, het hoofd van zijn Nazireërschap bescheren; en hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireërschap nemen, en hij zal het leggen op het vuur, dat onder het dankoffer is.

Jeremia 7:29
Scheer uw hoofdhaar af, o Jeruzalem! en werp het weg, en verhef een weeklacht op de hoge plaatsen; want de HEERE heeft het geslacht Zijner verbolgenheid verworpen en verlaten.