woord OT NT apo Bijbel
hoofdlieden130215

Vindplaatsen van hoofdlieden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Judith 2:7
En Holofernes ging uit van voor het aanschijn zijns heren, en riep al de machtigen, en de krijgsoversten, en de hoofdlieden van het leger der Assyriƫrs, en telde uitgelezen mannen tot de krijg, gelijk hem zijn heer bevolen had, tot honderdentwintigduizend, en twaalfduizend schutters te paard;

Judith 14:3
En zij zullen hun wapenen nemen, en naar hun legers heentrekken, en zullen de hoofdlieden van het leger der Assyriƫrs opwekken.