woord OT NT apo Bijbel
hoofds282232

Vindplaatsen van hoofds in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

4 Ezra 1:8
Doch schud gij het haar uws hoofds af, en werp al het kwaad op hen, omdat zij mijn wet niet gehoorzaam zijn geweest; want het is een volk, dat zich niet laat tuchtigen.

Judith 13:24
En geloofd zij de Here God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die u geleid heeft tot verwonding des hoofds van de overste onzer vijanden.