woord OT NT apo Bijbel
hoofdschedel2103

Vindplaatsen van hoofdschedel in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 49:26
De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef, en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen!

2 Samuël 14:25
Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen; van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem.