woord OT NT apo Bijbel
hoofdsieraad1001

Vindplaatsen van hoofdsieraad in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 13:18
Zeg tot den koning en tot de koningin: Vernedert u, zet u neder; want uw ganse hoofdsieraad, de kroon uwer heerlijkheid, is nedergedaald.