woord OT NT apo Bijbel
hoog6311680

Vindplaatsen van hoog in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 16 keer voor, in 12 verzen.

3 Ezra 4:34
O mannen, zijn niet de vrouwen sterk! Groot is de aarde, en hoog is de hemel, en snel in haar loop is de zon, want zij, draait in de cirkel des hemels, en zij keert weder in haar plaats op één dag.

4 Ezra 4:2
En zeide tot mij: Uw hart gaat veel te hoog in deze wereld, dat gij meent de weg des allerhoogsten te begrijpen.

Jezus Sirach 3:21
Velen zijn hoog en zeer vermaard, maar de zachtmoedigen worden de verborgenheden geopenbaard.

Baruch 3:24
O Israël hoe groot is het huis Gods! en hoe hoog de plaats zijner woning!

Baruch 3:25
Zij is groot, en heeft geen einde, hoog, en onmetelijk.

Gebed van Azaria (Dan. 3) 1:47
En de vlam verbreidde zich boven uit de oven negenenveertig ellen hoog.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:52
Geloofd zijt gij, Here, gij God onzer vaderen, die moet geprezen en hoog geroemd zijn in der eeuwigheid. Geloofd zij uw heerlijke naam die heilig is en hoog te prijzen en te roemen in der eeuwigheid.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:53
Geloofd zijt gij in de tempel uwer heilige heerlijkheid, en hoog geprezen en hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwigheid.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:54
Geloofd zijt gij die daar zit op de Cherubim en ziet de diepten aan, en hoog geprezen en hoog geroemd zijt gij in der eeuwigheid.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:55
Geloofd zijt gij, op de troon der heerlijkheid van uw konink rijk, en hoog geprezen en hoog verheerlijkt zijt gij in der eeuwig heid.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:56
Geloofd zijt gij in de vastigheid des hemels en hoog geprezen en verheerlijkt in der eeuwigheid.

2 Makkabeeën 13:5
Daar was in die plaats een toren, vijftig ellen hoog, vol was, in deze was een rond instrument, waarvan men aan alle kanten afviel in de as.