woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedig0134

Vindplaatsen van hoogmoedig in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Judith 9:6
Want ziet, de Assyriërs zijn vermenigvuldigd in hun heerleger, zij zijn hoogmoedig op hun paarden en ruiters, en roemen op de arm van hun voetvolk. Zij hopen op hun schilden en lansen, en bogen, en slingers, en weten niet, dat gij de Here zijt, die de krijgen verplettert; Here is uw naam.

1 Makkabeeën 7:34
Maar hij bespotte hen en belachte hen, en ontreinigde hen, en sprak hoogmoedig.

2 Makkabeeën 11:4
Geenszins overleggende de macht Gods, maar hoogmoedig zijnde op zijn vele duizenden te voet, en duizenden te paard, en de tachtig olifanten,