woord OT NT apo Bijbel
hoogmoedigen2103

Vindplaatsen van hoogmoedigen in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Maleachi 3:15
En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen.

Maleachi 4:1
Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.