woord OT NT apo Bijbel
hoogsten2013

Vindplaatsen van hoogsten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

2 Koningen 9:13
Toen haastten zij zich, en een iegelijk nam zijn kleed, en leide het onder hem, op den hoogsten trap; en zij bliezen met de bazuin, en zeiden: Jehu is koning geworden!

Jesaja 24:4
Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen.