woord OT NT apo Bijbel
hor120012

Vindplaatsen van hor in het Oude Testament. Het woord komt er 12 keer voor, in 12 verzen.

Numeri 20:22
Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan den berg Hor.

Numeri 20:23
De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale van het land van Edom, zeggende:

Numeri 20:25
Neem Aäron, en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor.

Numeri 20:27
Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor, voor de ogen der ganse vergadering.

Numeri 21:4
Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg.

Numeri 33:37
En zij verreisden van Kades, en legerden zich aan den berg Hor, aan het einde des lands van Edom.

Numeri 33:38
Toen ging de priester Aäron op den berg Hor, naar den mond des HEEREN, en stierf aldaar, in het veertigste jaar na den uittocht van de kinderen Israëls uit Egypteland, in de vijfde maand, op den eersten der maand.

Numeri 33:39
Aäron nu was honderd drie en twintig jaren oud, als hij stierf op den berg Hor.

Numeri 33:41
En zij verreisden van den berg Hor, en legerden zich in Zalmona.

Numeri 34:7
Voorts zal u de landpale van het noorden deze zijn: van de grote zee af zult gij u den berg Hor aftekenen.

Numeri 34:8
Van den berg Hor zult gij aftekenen tot daar men komt te Hamath; en de uitgangen dezer landpale zullen zijn naar Zedad.

Deuteronomium 32:50
En sterf op dien berg, waarheen gij opklimmen zult, en word vergaderd tot uw volken; gelijk als uw broeder Aäron stierf op den berg Hor, en werd tot zijn volken vergaderd.