woord OT NT apo Bijbel
hore1916136

Vindplaatsen van hore in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 16 keer voor, in 16 verzen.

Mattheüs 11:15
Wie oren heeft om te horen, die hore.

Mattheüs 13:9
Wie oren heeft om te horen, die hore.

Mattheüs 13:43
Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.

Marcus 4:9
En Hij zeide tot hen: Wie oren heeft om te horen, die hore.

Marcus 4:23
Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.

Marcus 7:16
Zo iemand oren heeft om te horen, die hore.

Lukas 8:8
En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Lukas 14:35
Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore.

Openbaring 2:7
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Openbaring 2:11
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.

Openbaring 2:17
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.

Openbaring 2:29
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 3:6
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 3:13
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 3:22
Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Openbaring 13:9
Indien iemand oren heeft, die hore.