woord OT NT apo Bijbel
hore1916136

Vindplaatsen van hore in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 7:8
En tot hen kwamen al de oversten van de kinderen Ezau's, en al de leidslieden der Moabieten, en de krijgsoversten des lands aan de zee, en zeiden: Mijn heer hore toch een woord, opdat zijn heerleger geen afbreuk lijde,