woord OT NT apo Bijbel
hosaja3003

Vindplaatsen van hosaja in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Nehemia 12:32
En achter hen ging Hosaja, en de helft der vorsten van Juda.

Jeremia 42:1
Toen traden toe alle oversten der heiren, Johanan, de zoon van Kareah, en Jezanja, de zoon van Hosaja, en al het volk, van den kleinste tot den grootste toe;

Jeremia 43:2
Zo sprak Azaria, de zoon van Hosaja, en Johanan, de zoon van Kareah, en al de trotse mannen, zeggende tot Jeremia: Gij spreekt leugen; de HEERE, onze God, heeft u niet gezonden, om te zeggen: Gijlieden zult niet gaan in Egypte, om aldaar als vreemdelingen te verkeren.