woord OT NT apo Bijbel
hovaardige501015

Vindplaatsen van hovaardige in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Job 9:13
God zal Zijn toorn niet afkeren; onder Hem worden gebogen de hovaardige helpers.

Spreuken 21:24
Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter; hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk.

Jesaja 2:12
Want de dag des HEEREN der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde;

Jesaja 28:1
Wee de hovaardige kroon der dronkenen van Efraïm, welker heerlijk sieraad is een afvallende bloem, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van den wijn.

Jesaja 28:3
De hovaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden.