woord OT NT apo Bijbel
hovaardigen153826

Vindplaatsen van hovaardigen in het Oude Testament. Het woord komt er 15 keer voor, in 15 verzen.

Psalmen 36:12
De voet der hovaardigen kome niet over mij, en de hand der goddelozen doe mij niet omzwerven.

Psalmen 40:5
Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.

Psalmen 86:14
O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen.

Psalmen 94:2
Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.

Psalmen 119:21
Gij scheldt de vervloekte hovaardigen, die van Uw geboden afdwalen.

Psalmen 119:51
De hovaardigen hebben mij boven mate zeer bespot; nochtans ben ik van Uw wet niet geweken.

Psalmen 119:69
De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd; doch ik bewaar Uw bevelen van ganser harte.

Psalmen 119:78
Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; doch ik betracht Uw geboden.

Psalmen 119:85
De hovaardigen hebben mij putten gegraven, hetwelk niet is naar Uw wet.

Psalmen 119:122
Wees borg voor Uw knecht ten goede; laat de hovaardigen mij niet onderdrukken.

Psalmen 123:4
Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.

Psalmen 140:6
De hovaardigen hebben mij een strik verborgen, en koorden; zij hebben een net uitgespreid aan de zijde des wegs; valstrikken hebben zij mij gezet. Sela.

Spreuken 15:25
Het huis der hovaardigen zal de HEERE afrukken; maar de landpale der weduwe zal Hij vastzetten.

Spreuken 16:19
Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen.

Jesaja 5:15
Dan zal de gemene man nedergebogen worden, en de aanzienlijke man zal vernederd worden, en de ogen der hovaardigen zullen vernederd worden.