woord OT NT apo Bijbel
huidigen1607

Vindplaatsen van huidigen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen.

Mattheüs 11:23
En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.

Mattheüs 27:8
Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op den huidigen dag.

Mattheüs 28:15
En zij, het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidigen dag.

Handelingen 20:26
Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen.

Romeinen 11:8
(Gelijk geschreven is: God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps; ogen om niet te zien, en oren om niet te horen) tot op den huidigen dag.

2 Korinthiërs 3:15
Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.