woord OT NT apo Bijbel
huisoverste1001

Vindplaatsen van huisoverste in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 28:7
En Zichri, een geweldig man van Efraïm, sloeg Maaseja, den zoon des konings, dood, en Azrikam, den huisoverste, mitsgaders Elkana, den tweede na den koning.