woord OT NT apo Bijbel
hunnen1326

Vindplaatsen van hunnen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 2:9
Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezonden heeft.