woord OT NT apo Bijbel
hunnentwege0011

Vindplaatsen van hunnentwege in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 32:3
En doe al wat nodig is te doen, en als gij zult geprezen zijn, zo rust, opdat gij van hunnentwege verheugd zijt, en om wel versierd te wezen een kroon moogt ontvangen.