woord OT NT apo Bijbel
huurde2002

Vindplaatsen van huurde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Richteren 9:4
En zij gaven hem zeventig zilverlingen, uit het huis van Baäl-berith; en Abimelech huurde daarmede ijdele en lichtvaardige mannen, die hem navolgden.

2 Kronieken 25:6
Daartoe huurde hij uit Israël honderd duizend kloeke helden, voor honderd talenten zilvers.