Vindplaatsen van het woord jedaja in het oude testament (13 verzen):

1 Kronieken 4:37
En Ziza, de zoon van Sifei, den zoon van Allon, den zoon van Jedaja, den zoon van Simri, den zoon van Semaja;

1 Kronieken 9:10
Van de priesteren nu, Jedaja, en Jojarib, en Jachin,

1 Kronieken 24:7
Het eerste lot nu ging uit voor Jojarib, het tweede voor Jedaja,

Ezra 2:36
De priesters. De kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig.

Nehemia 3:10
Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis; en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasabneja.

Nehemia 7:39
De priesters: de kinderen van Jedaja, van het huis van Jesua, negenhonderd drie en zeventig;

Nehemia 11:10
Van de priesteren: Jedaja, de zoon van Jojarib, Jachin;

Nehemia 12:6
Semaja, en Jojarib, Jedaja,

Nehemia 12:7
Sallu, Amok, Hilkia, Jedaja; dat waren de hoofden der priesteren, en hun broederen, in de dagen van Jesua.

Nehemia 12:19
En van Jojarib, Matthenai; van Jedaja, Uzzi;

Nehemia 12:21
Van Hilkia, Hasabja; van Jedaja, Nethaneel.

Zacharia 6:10
Neem van de gevankelijk weggevoerden van Cheldai, van Tobia, en van Jedaja, en kom gij te dien dage, en ga in ten huize van Josia, den zoon van Zefanja, dewelke uit Babel gekomen zijn;

Zacharia 6:14
En die kronen zullen wezen voor Chelem, en voor Tobia, en voor Jedaja, en voor Chen, den zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in den tempel des HEEREN.