Vindplaatsen van het woord ken in de apocriefe geschriften (4 verzen):

Tobias (Tobit) 5:2
Maar hoe zal ik dat geld kunnen ontvangen, daar ik hem niet ken?

Tobias (Tobit) 5:18
Ook gij zijt mijn broeder, uit een eerlijk en goed geslacht. Want ik ken Ananias en Jonathan, de zonen van de grote Semeï wel;

Tobias (Tobit) 6:14
En nu hoor mij, ik zal haar vader aanspreken, en wanneer wij weder zullen keren van Ragis, zo zullen wij de bruiloft houden, want ik ken Raguël wel, dat hij haar geen andere man zal geven naar de wet van Mozes, of hij zou des doods schuldig zijn, dewijl het u betaamt de erfenis te ontvangen meer dan enig man.

Jezus Sirach 44:22
Daarom heeft hij hem met een eed beloofd, dat hij de vol ken zou zegenen in zijn zaad;