Vindplaatsen van het woord klagen in de apocriefe geschriften (3 verzen):

1 Makkabeeën 9:41
En zo werd de bruiloft veranderd in treuren, en het geluid hunner muziek in klagen.

2 Makkabeeën 13:12
Als zij dit allen gezamenlijk deden, en de barmhartige Here baden, met klagen en vasten, voor hem zonder ophouden drie dagen nedergevallen liggende, heeft Judas hen vermaand en geboden, dat zij zouden bij hem komen.

3 Makkabeeën 1:15
Ook zijn de dochters, die in haar kamers besloten waren, met haar moeders uitgelopen, en bestrooiden het haar met stof, en lieten het hangen, en vervulden de straten met klagen en zuchten.