Vindplaatsen van het woord lasterde in het nieuwe testament (1 vers):

Lukas 23:39
En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.