Vindplaatsen van het woord leer in het oude testament (26 verzen):

Deuteronomium 32:2
Mijn leer druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppelen op het kruid.

Job 11:4
Want gij hebt gezegd: Mijn leer is zuiver, en ik ben rein in uw ogen.

Job 34:32
Behalve wat ik zie, leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.

Psalmen 25:4
Daleth. HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.

Psalmen 25:5
He. Vau. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

Psalmen 27:11
HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil.

Psalmen 78:1
Een onderwijzing van Asaf. O mijn volk! neem mijn leer ter oren; neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds.

Psalmen 86:11
Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.

Psalmen 90:12
Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Psalmen 119:12
HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 119:26
Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 119:33
He. HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.

Psalmen 119:64
HEERE! de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 119:66
Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.

Psalmen 119:68
Gij zijt goed en goeddoende; leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 119:108
Laat U toch, o HEERE! welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij Uw rechten.

Psalmen 119:124
Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid, en leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 119:135
Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen.

Psalmen 143:10
Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God! Uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Spreuken 1:8
Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;

Spreuken 4:2
Dewijl ik ulieden goede leer geve, verlaat mijn wet niet.

Spreuken 9:9
Leer den wijze, zo zal hij nog wijzer worden; onderwijs den rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen.

Spreuken 13:14
Des wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods.

Spreuken 22:6
Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

Spreuken 31:26
Pe. Zij doet haar mond open met wijsheid; en op haar tong is leer der goeddadigheid.

Jesaja 42:4
Hij zal niet verdonkerd worden, en Hij zal niet verbroken worden, totdat Hij het recht op aarde zal hebben besteld; en de eilanden zullen naar Zijn leer wachten.