Vindplaatsen van het woord leverde in de apocriefe geschriften (6 verzen):

1 Makkabeeën 3:3
En hij heeft de eer zijns volks verbreid; en hij deed zijn pantser aan als een reus; en gordde zijn krijgswapenen aan, leverde vele veldslagen, zijn leger met het zwaard beschermende.

1 Makkabeeën 5:7
En hij leverde hun vele veldslagen, en vermorzelde hen voor zijn aangezicht, en sloeg hen.

1 Makkabeeën 5:21
En Simon trok naar Galilea, en hij leverde vele veldslagen tegen de heidenen, en hij vermorzelde de heidenen voor zijn aangezicht, en hij vervolgde hen tot de poorten van Ptolomaïs toe.

1 Makkabeeën 11:68
En de hinderlaag brak op uit haar plaatsen, en leverde hun slag.

2 Makkabeeën 8:23
En als hij hun voorgelezen had het heilig boek, en hun tot een leus gegeven had: DOOR DE HULPE GODS, hij zelf, zijnde leider van de eerste slagorde, leverde met Nicanor slag.

2 Makkabeeën 14:16
En als de overste bevel gegeven had, trok het leger terstond van daar, en leverde slag bij het vlek Dessau.