woord OT NT apo Bijbel
naarstigheid010414

Vindplaatsen van naarstigheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Boek der Wijsheid 12:21
Met hoe grote naarstigheid oordeelt gij uw kinderen, met welker vaderen gij eden en verbonden van goede beloften hebt opgericht?

Jezus Sirach 16:25
Ik zal onderwijzing tevoorschijn brengen van gewicht, en zijn wetenschap verkondigen met naarstigheid.

Baruch 4:28
Want gelijk uw gedachte is geweest om van God te ver dwalen, zo doet tienmaal meer naarstigheid om, bekeerd zijnde, hem te zoeken.

3 Makkabee├źn 4:12
Zo geschiedde dan hun beschrijving met veel naarstigheid, en gestadig zitten van de opgang der zon tot derzelver ondergang, en in veertig dagen hadden zij nog geen einde.