woord OT NT apo Bijbel
naast50611

Vindplaatsen van naast in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Deuteronomium 21:6
En alle oudsten derzelver stad, die naast aan den verslagene zijn, zullen hun handen wassen over deze jonge koe, die in dat dal de nek doorgehouwen is;

1 Samuël 15:9
Doch Saul en het ganse volk verschoonde Agag, en de beste schapen, en runderen, en de naast beste, en de lammeren, en al wat best was, en zij wilden ze niet verbannen; maar alle ding, dat verachtzaam, en dat verdwijnende was, verbanden zij.

2 Kronieken 17:15
Naast hem nu was de overste Johanan; en met hem waren tweehonderd en tachtig duizend;

2 Kronieken 17:16
Naast hem was Amasia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig den HEERE overgegeven had; en met hem waren tweehonderd duizend kloeke helden.

2 Kronieken 17:18
En naast hem was Jozabad; en met hem waren honderd en tachtig duizend, ten krijge toegerust.