woord OT NT apo Bijbel
naastgelegene0011

Vindplaatsen van naastgelegene in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabeeën 1:7
En als Ptolomeüs de bedriegelijke aanslag overwonnen had, zo nam hij voor tot de naastgelegene steden te gaan, en hen te vermanen. En als hij dit gedaan, en de tempelen met gaven beschonken had, zo heeft hij zijn onderdanen moedig gemaakt.