woord OT NT apo Bijbel
nabatheeën0022

Vindplaatsen van nabatheeën in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Makkabeeën 5:25
En ontmoetten de Nabatheeën, die hen vreedzaam bejegenden, en hun vertelden al wat met hun broederen in Galaäditis geschied was;

1 Makkabeeën 9:35
En Jonathan zond zijn broeder, die overste was over de schare, om aan de Nabatheeën, zijn vrienden, te verzoeken, dat zij hun bagage, die veel was, bij hen mochten zetten.