woord OT NT apo Bijbel
nachten163322

Vindplaatsen van nachten in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

4 Ezra 7:1
EN het is geschied, als ik geëindigd had deze woorden te spreken, dat de engel tot mij gezonden is, die de eerste nachten tot mij gezonden was.

Gezang in de vuuroven (Dan. 3) 1:69
Gij nachten en dagen looft de Here, prijst en roemt hem in der eeuwigheid

2 Makkabeeën 8:7
En hij nam vooral de nachten waar tot zodanige lagen; en het gerucht van zijn dapperheid verspreidde zich alleszins.