woord OT NT apo Bijbel
nachtuilen1012

Vindplaatsen van nachtuilen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jesaja 14:23
En Ik zal hen stellen tot een erve der nachtuilen, en tot waterpoelen; en Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de HEERE der heirscharen.