woord OT NT apo Bijbel
nadeel0011

Vindplaatsen van nadeel in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabeeën 10:21
En als hetgeen daar geschied was, de Makkabeeër geboodschapt was, vergaderde hij de oversten des volks, en beschuldigde hen, dat zij hun broeders voor geld hadden verkocht, daar zij de vijanden tot hun nadeel hadden losgelaten.