woord OT NT apo Bijbel
naderde242430

Vindplaatsen van naderde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

1 Makkabeeën 3:16
En hij naderde tot aan de opgang van Bethoron, en Judas ging hem tegemoet met weinig volk.

1 Makkabeeën 5:40
En Timotheüs zeide tot de oversten van zijn krijgsvolk, toen Judas naderde, en zijn leger bij de beek des waters: Indien hij eerst zal overkomen tot ons, zo zullen wij tegen hem niet kunnen bestaan, want hij zal veel machtiger zijn dan wij.

1 Makkabeeën 13:23
En toen hij tot Bascama naderde, doodde hij Jonathan, en hij werd daar begraven.

2 Makkabeeën 10:25
Die met Makkabeüs waren, als hij met hen naderde tot het gebed van God, aarde op hun hoofden strooiende, en hun lendenen met zakken omgordende,