woord OT NT apo Bijbel
naderden161421

Vindplaatsen van naderden in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

1 Makkabeeën 2:49
En als de dagen naderden dat Mattathias zou sterven, zeide hij tot zijn zonen: Nu is de hoogmoed gevestigd, en de kastijding, en nu is de tijd der verwoesting, en de grimmige toorn.

1 Makkabeeën 6:42
En Judas en zijn leger naderden om te slaan, en daar vielen van des konings leger zeshonderd mannen.

1 Makkabeeën 9:12
En Bacchides was bij de rechtervleugel des krijgsvolks, en de slagorden, bestaande uit die twee delen, naderden, en zij bliezen de trompetten.

2 Makkabeeën 10:27
Als zij van het gebed gekomen waren, namen zij de wapenen, en trokken ver van de stad, en als zij de vijanden naderden, bleven zij stil staan.