woord OT NT apo Bijbel
nagehoereerd2002

Vindplaatsen van nagehoereerd in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 5:25
Maar zij hebben tegen den God hunner vaderen overtreden, en de goden der volken des lands nagehoereerd, welke God voor hun aangezichten had verdelgd.

Ezechiƫl 23:30
Deze dingen zal men u doen, dewijl gij de heidenen nagehoereerd hebt, en omdat gij u met hun drekgoden verontreinigd hebt.