woord OT NT apo Bijbel
nagejaagd2024

Vindplaatsen van nagejaagd in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Genesis 31:36
Toen ontstak Jakob, en twistte met Laban; en Jakob antwoordde en zeide tot Laban: Wat is mijn overtreding, wat is mijn zonde, dat gij mij zo hittiglijk hebt nagejaagd?

Jozua 8:24
En het geschiedde, toen de Israƫlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden, op het veld, in de woestijn, in dewelke zij hen nagejaagd hadden, en dat zij allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat zij allen vernield waren; zo keerde zich gans Israƫl naar Ai, en zij sloegen ze met de scherpte des zwaards.