woord OT NT apo Bijbel
nagevolgd45110

Vindplaatsen van nagevolgd in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Exodus 14:28
Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen over.

1 Samuël 17:14
En David was de kleinste; en de drie grootsten waren Saul nagevolgd.

1 Koningen 18:18
Toen zeide hij: Ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baäls nagevolgd zijt.

Job 31:7
Zo mijn gang uit den weg geweken is, en mijn hart mijn ogen nagevolgd is, en aan mijn handen iets aankleeft;