woord OT NT apo Bijbel
nahoereerden1001

Vindplaatsen van nahoereerden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 8:33
En het geschiedde, als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israëls zich omkeerden, en de Baäls nahoereerden; en zij stelden zich Baäl-berith tot een God.