woord OT NT apo Bijbel
najaagde2013

Vindplaatsen van najaagde in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Exodus 14:8
Want de HEERE verstokte het hart van Farao, den koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde; doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan.

Jesaja 41:3
Dat hij ze najaagde en doortrok met vrede, door een pad, hetwelk hij met zijn voeten niet gegaan had?