woord OT NT apo Bijbel
najaagde2013

Vindplaatsen van najaagde in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Makkabeeën 2:7
Na welke straffen gij uw grote kracht bekend maaktet, en hem, toen hij Israël najaagde met wagens en menigte der volken, deed zinken in de diepte der zee, maar die op u, die aller schepselen Here zijt, betrouwden, hebt gij behouden daardoor gevoerd; welke de werken uwer handen erkennende, u de Almachtige geprezen hebben.