woord OT NT apo Bijbel
najagen4105

Vindplaatsen van najagen in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Deuteronomium 16:20
Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen; opdat gij leeft, en erfelijk bezit het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.

1 Samuël 17:53
Daarna keerden de kinderen Israëls om, van het hittig najagen der Filistijnen, en zij beroofden hun legers.

Psalmen 119:150
Die kwade praktijken najagen, genaken mij, zij wijken verre van Uw wet.

Jesaja 5:11
Wee dengenen, die, zich vroeg opmakende in den morgenstond, sterken drank najagen, en vertoeven tot in de schemering, totdat de wijn hen heeft verhit!